Geotechniek

Geotechniekvo.be

Geotechniek

Geotechniek

Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch én veilig zijn. Daarvoor is een gepast onderzoek van de ondergrond nodig. Geotechniek heeft als taak de aard en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken en het gedrag ervan te voorspellen. Geotechnische proeven en metingen worden uitgevoerd in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken. Geotechniek investeert ook in innovatieve technieken zoals advanced testing en online monitoring.
Geotechnische proeven en metingen worden uitgevoerd in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken.
Geotechniek investeert ook in innovatieve technieken zoals advanced testing en online monitoring.  

Bedrijfsfilm Geotechniek

"Ze is zo vernuftig, de aarde.
In staat haar partikels tot massa op te roepen,
Tot opera's en symphonieën van slijk
en inzakkingen en verschuivingen, ..."

- Uit 'Godenslaap' van Erwin Mortier

Databank Ondergrond Vlaanderen

Dit project valoriseert de geotechnische, geologische, geothermische, hydrologische en bodemkundige gegevens in Vlaanderen. Die verzamelde gegevens over de ondergrond in Vlaanderen worden kosteloos ter beschikking gesteld. DOV kiest voor open data en werkt conform Vlaamse decreten en internationale afspraken. Meer info vind je op dov.vlaanderen.be.

Databank Ondergrond Vlaanderen

Projecten

Scheldekaaien

In het kader van het Masterplan Antwerpen dienen de historische kaaimuren te Antwerpen gestabiliseerd te worden. Teneinde het geotechnisch dossier op te stellen werden alle beschikbare geotechnische en geologische data verzameld. Hierbij werd o.a. gebruik gemaakt van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Op basis van de gearchiveerde gegevens werd een uitgebreid programma opgesteld van in situ proeven gekoppeld aan laboratoriumtesten en monitoring op het terrein.

Scheldekaaien

Publicaties

Ontwerp en uitvoering van bemalingen : Belgische richtlijnen

Bij bemalingswerkzaamheden is het vaak onduidelijk welke de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende betrokken partijen.
Een Werkgroep, opgericht in de schoot van het TI-KVIV Genootschap ‘Grondmechanica en Funderingstechniek’, stelde richtlijnen op die de
opdrachtgever en de ontwerper begeleiden bij het ontwerp van een bemaling, vanaf het grondonderzoek tot bij de technische
bestektekst. Nadien vinden de opdrachtgever, de ontwerper en de uitvoerder in de richtlijnen ook de nodige begeleiding bij de uitvoeringsaspecten

Conceptuele methode voor een snelle diagnose van het faalgedrag van de Vlaamse dijken

Om de bevolking kosten-efficiënt te kunnen beschermen tegen overstromingen maakt de overheid gebruik van kosten-baten-analyses m.b.t. mogelijk
uit te voeren infrastructuurmaatregelen. Hiertoe dienen analyses van de kosten (bouw- en onderhoudskosten) en de baten (vermeden schade en
slachtoffers) te worden uitgevoerd. Bij de bepaling van de schade en slachtoffers (opstellen van overstromingskaarten, bepalen van stijgsnelheden van

Problems caused by the presence of hard concre-tions and lithified beds in the subsoil on the realisa-tion of geotechnical investigations and infrastruc-ture projects

ABSTRACT: The presence of hard concretions and lithified beds in the subsoil can cause serious problems during the realisation of infra-structure projects. As these concretions do most often not occur as continuous layers, they also are a real challenge for geotech-nical investigations. This paper gives an overview of geological features and general characteristics of typical hard soil concre-tions in Flanders. Special attentions is paid to the important interaction between geology and geotechnics.